Opublikowano: 28 maja, 2021 Opublikowano przez: Michalina Komentarze: 0

W czasach, gdy szkoły zawodowe szczęśliwie odzyskują swoją dawną rangę, stają jednocześnie przed zadaniem sprostania wyzwaniom przyszłości, reagowania na oczekiwania rynku pracy, ale także przewidywania tendencji rozwojowych. Szczególne miejsce wśród placówek zawodowych zajmuje Zespół Szkół Technicznych w Mielcu. Wieloletnia tradycja, prestiż oferowanych kierunków, wyspecjalizowana i doświadczona kadra nauczycielska oraz wypracowane przez nią wysoce efektywne metody kształcenia plasują ją w czołówce szkół zawodowych w Polsce.

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu tworzy obecnie ponad 1800 uczniów i słuchaczy oraz grono 136 nauczycieli, z których ponad 80 procent to nauczyciele dyplomowani. Ofertę szkoły stanowią atrakcyjne specjalizacje, których absolwenci to poszukiwani specjaliści na współczesnym rynku pracy. – Każdy może znaleźć u nas swoje miejsce – mówi Arkadiusz Gałkowski, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

– W naszej szkole kształcimy przyszłych techników robotyki, programistów, mechaników, mechaników lotniczych, mechaników pojazdów samochodowych, informatyków, techników grafiki i poligrafii cyfrowej oraz żywienia i usług gastronomicznych. Natomiast w Szkole Branżowej oferujemy zawody mechanika pojazdów samochodowych, operatora obrabiarek skrawających, kucharza i cukiernika. Zawód technik robotyki jest naszym nowym, autorskim kierunkiem, uruchomionym w roku szkolnych 2020/2021 i jesteśmy z niego naprawdę dumni. Jego utworzenie było odpowiedzią na potrzeby zmieniającej się światowej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych. Wychodzimy zatem naprzeciw zarówno rynkowi pracy, jak i oczekiwaniom młodych ludzi, którzy mają ambicje kształcić się w kierunkach gwarantujących zdobycie atrakcyjnego, cenionego przez pracodawców i dobrze płatnego zawodu. Technik robotyki to zawód ściśle związany z kierunkiem rozwoju przemysłu lotniczego, maszynowego i przetwórczego, a powołanie go w naszej szkole to efekt współpracy z przedsiębiorstwami z terenu SSE Euro-Park Mielec, prowadzących produkcję zrobotyzowaną – podkreśla dyrektor.

– Kierunek zostanie objęty patronatem naukowym przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Robotyki AGH w Krakowie, co będzie stanowić gwarancję specjalnego przygotowania do dalszego kształcenia po ukończeniu naszej szkoły. Z kolei realizacja większości zajęć praktycznych, w tym praktyk zawodowych, nastąpi w wybranych przedsiębiorstwach na ternie SSE Mielec, co z pewnością przełoży się na zmaksymalizowanie szans na szybkie zatrudnienie absolwentów – dodaje.
O wysoko postawionej poprzeczce w zakresie dopasowywania oferty edukacyjnej szkoły świadczy fakt utworzenia kolejnego nowego kierunku – technik programista, zaplanowanego na rok szkolny 2021-2022. – Jak dowodzą analizy lokalnego rynku pracy, technik programista to dzisiaj jeden z najlepiej opłacanych i najbardziej poszukiwanych zawodów. Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania baz danych, stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach Python, C++, JavaScript, a także poznają inne języki: SQL, HTML 5 i CSS – mówi Dyrektor Gałkowski.

Baza dydaktyczna na najwyższym poziomie


Zaplecze dydaktyczne szkoły wygląda imponująco. Placówka dysponuje w sumie 69 salami lekcyjnymi, poza pracowniami ogólnokształcącymi posiada 10 pracowni z branży mechanicznej, 7 pracowni komputerowych, 12 językowych i 2 gastronomiczne. Te ostatnie zostały niedawno wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i są najnowocześniejszymi tego typu pracowniami w regionie! Ponadto, szkoła może pochwalić się 3 nowymi pracowniami informatycznymi z najlepszym sprzętem IT.

Pracownia lotnicza – interaktywne stanowisko układu prędkościomierza i kąta natarcia samolotu.


Doskonalenie zawodowe w mieleckim ZST


ZST podejmuje szereg działań na rzecz podnoszenia jakości szkolnictwa zawodowego. Na podstawie corocznie przeprowadzanej „Diagnozy Potrzeb”, która zawiera szczegółową analizę rynku pracy, a także pokazuje deficytowe zawody lub zawody przyszłości, placówka w Mielcu zrealizowała szereg unijnych projektów, w tym m.in.: „Szkoła Kluczowych Kompetencji”, ,,Możesz więcej! – praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada”, „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!”, „Mielec stawia na zawodowców”, „Podkarpacie stawia na zawodowców”, „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”, „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”. To przykłady przedsięwzięć realizowanych w rzeczywistych warunkach pracy, które niosą bezcenną korzyść zdobywania doświadczenia przez uczniów. Szkoła promuje kształcenie dualne poprzez szereg podpisanych umów partnerskich z lokalnymi przedsiębiorstwami, co umożliwia młodzieży odbywanie praktyk i staży zawodowych w rzeczywistych środowiskach pracy.

– Jesteśmy placówką naprawdę znaną z aktywności środowiskowej. Współpracujemy z takimi firmami jak m.in. R&G Mielec, PZL Mielec, Gardner Mielec, Bibmot Mielec, Linetech Warszawa, Kirchhoff Mielec. Ta kooperacja pozwala na realizację u pracodawców podstawy programowej z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz staży realizowanych w ramach projektów unijnych, a także w zakresie konsultacji programów nauczania, opracowywania nowatorskich metod odbywania praktyk, prowadzenia klas patronackich czy organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Regularne spotkania z przedstawicielami firm, którzy mówią o rzeczywistych oczekiwaniach w stosunku do kandydatów, są nieocenioną pomocą w procesie uświadamiania młodzieży, że szkoła i nauka mają konkretny cel, a wiedza, którą wyniosą po ukończeniu tego etapu edukacji, zostanie zweryfikowana już na rynku pracy.

Obecnie współpracujemy łącznie z 103 przedsiębiorstwami! To pokazuje skalę naszych starań o aktywizację pracodawców, którzy dzieląc się doświadczeniem z naszymi uczniami, przygotowują jednocześnie do pracy swoich przyszłych pracowników. Tymi działaniami otwieramy przed młodzieżą perspektywy dla jej samorozwoju i budowania kariery zawodowej – podkreśla Mieczysław Wilk, szkolny koordynator projektów.

Mielecka szkoła współpracuje nie tylko z rynkiem pracodawców, ale również z uczelniami wyższymi, w tym Uniwersytetem Rzeszowskim, AGH w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, WSGiZ w Mielcu czy Politechniką Rzeszowską, dzięki czemu uczniowie mogą uczestniczyć w seminariach, laboratoriach i wykładach prowadzonych przez kadrę uczelni.

Pracownia lotnicza – zestaw Voyager generation EFIS/EMS, Nawigator typu „SZKLANY KOKPIT”


Racjonalne planowanie kariery zawodowej


Doradztwo zawodowe prowadzone w mieleckiej placówce realizowane jest głównie w oparciu o diagnozę rynku pracy. Zespół nauczycieli analizuje sytuację różnych branż nie tylko na Podkarpaciu, ale i całego kraju. Dzięki systematycznemu pozyskiwaniu informacji na temat zawodów deficytowych czy nadwyżkowych szkoła może realizować kształcenie w zawodach adekwatnych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Poza doradztwem zawodowym indywidualnym i grupowym, wizytami studyjnymi, wycieczkami do firm i pracodawców, młodzież szkolna ma możliwość uczestnictwa w targach pracy, seminariach i wykładach uczelni wyższych, a także projektach unijnych, dających szansę na zdobycie cennego doświadczenia praktycznego. – Nasza kadra doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest rozwijanie stosownych kompetencji psychospołecznych preferowanych przez pracodawców, m.in. umiejętność pracy w grupie, kreatywność, elastyczność, posługiwanie się językiem obcym. Naszym założeniem jest zatem nieustanny rozwój w stosowaniu i „wzbogacaniu” innowacyjnych metod nauczania. Możemy się pochwalić autorskimi, aktywizującymi metodami, które łączą sferę pedagogiczną szkoły ze sferą organizacyjno-produkcyjną firm, m.in. związaną z zagadnieniem jakości, które dotyczy przecież każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży. Taka wiedza to bezcenna „podwalina” w każdym zawodzie i wierzymy, że zaprocentuje ona w przyszłości zawodowej naszych absolwentów – mówi dyrektor Arkadiusz Gałkowski.

Nowoczesny rozwój szkoły to także ciągły rozwój nauczycieli, a w szczególności ich aktywny udział w szkoleniach branżowych w celu przekazywania młodzieży aktualnych trendów branżowych. Mielecka kadra nauczycielska uczestniczy także w szkoleniach poświęconych zagadnieniu radzenia sobie ze stresem podczas zdalnego nauczania, motywowaniem siebie i uczniów do pracy, a także tematom związanym z cyberprzemocą, ochroną środowiska, zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży oraz postępowania nauczycieli w takich przypadkach. Wieloaspektowe podejście do doskonalenia przekuwa się nie tylko na profesjonalizm kadry nauczycielskiej, ale również pozytywną atmosferę szkoły, sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i zacieśnianiu więzi wśród społeczności szkolnej.

Innowacyjny Organizator Szkolnictwa Zawodowego VET


ZST w Mielcu zrealizował dotychczas kilka projektów z obszaru kształcenia zawodowego w ramach programu Erasmus+, PO WER, RPO WP, za które placówka otrzymała wyróżnienie w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2020 w konkursie Innowacyjny Organizator Szkolnictwa Zawodowego VET – mówi Mieczysław Wilk. To kolejny przykład na to, jak ZST w Mielcu wzmacnia aspiracje i plany zawodowe młodych ludzi, pomagając im tym samym w odniesieniu sukcesu na rynku pracy. Mobilności zagraniczne m.in. do Włoch, Niemiec, Turcji, Irlandii, Grecji, Estonii i Rumunii niewątpliwie przyczyniają się do rozwoju nie tylko kompetencji zawodowych uczniów poszczególnych zawodów, ale i tych kluczowych, które są podstawą, aby przyszli absolwenci potrafili się kiedyś odnaleźć na wymagającym i stale zmieniającym się runku pracy.


Mielecka szkoła ma na swoim koncie szereg osiągnięć, w tym ostatnio przyznany tytuł „Srebrnej Szkoły” w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Liceów Techników. W bieżącym roku pretenduje również do tytułu Inspirator Kariery 2021. – Wszystkie osiągnięcia szkoły nieustannie motywują nas do rozwoju i wprowadzania innowacji, odpowiadając tym samym na potrzeby otoczenia biznesowego i instytucji tworzących nasze społeczeństwo.

Jesteśmy szkołą troszczącą się o wszystkich razem i każdego z osobna, a naszym głównym celem jest inspiracja i pobudzanie młodych ludzi w zakresie przedsiębiorczości, wiedzy naukowej i biznesowej. Chcemy wprowadzać na rynek pracy wykwalifikowanych pracowników wyróżniających się na tle innych jakością techniczną, profesjonalizmem i po prostu mądrych, inteligentnych ludzi.

Zgodnie z misją – w naszej szkole uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia i te słowa Seneki Młodszego najlepiej oddają naszą filozofię nauczania i uczenia – dodaje na zakończenie dyrektor Arkadiusz Gałkowski.

Pracownia mechaniczna – stanowiska robocze montażu i demontażu części maszyn.

Opracowała Marta Prusek-Galińska